Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu sępoleńskiego (FOTO)
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Od 2016 roku na terenie powiatu sępoleńskiego funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu państwa.

Czy pomoc prawna jest rzeczywiście darmowa?

Pomoc prawna jest w 100% darmowa. Adwokaci i Radcy Prawni oraz Organizacja pozarządowa nie mogą pobierać żadnych opłat związanych z udzielaniem porad w punkcie.

Dla kogo pomoc prawna?

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwinęła dotychczasowy system nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki zmianom wprowadzonym do ustawy mieszkańcy Powiatu mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a za rok również z nieodpłatnej mediacji. Z nieodpłatnej pomocy od 2019 roku może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadczy, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.  Zmiana ustawy spowodowała, że system pomocy prawnej i obywatelskiej działa znacznie efektywniej.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

- wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

- sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na:

- udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu. Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszkańcy powiatu sępoleńskiego mogą skorzystać w Punkcie w Więcborku oraz w Sośnie.

Jak umówić się na wizytę?

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiat, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Porady prawne na terenie powiatu sępoleńskiego udzielane są w czterech lokalizacjach.

  • Sępólno Krajeńskie,  Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Adwokatów i Radców Prawnych czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek.
  • Kamień Krajeński, Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Adwokatów i Radców Prawnych czynny w każdy wtorek.
  • Więcbork, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek.
  • Sośno, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego czynny w każdy wtorek.

Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Zachęcamy mieszkańców do umawiania się na wizyty za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na naszej stronie internetowej, poprzez rejestrację w systemie link: https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/152 lub telefonicznie pod nr 52-388-13-00 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego).

Czy można wyrazić opinię na temat otrzymanej porady?

Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy zachęcamy do przekazywania opinii nt. udzielonej porady poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w oznakowanej urnie. Chęć przekazania opinii należy zgłosić osobie udzielającej porady.

Czy w późniejszym terminie można przekazać uwagi oraz sugestie dotyczące funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sępoleńskim?

Zastrzeżenia uwagi i opinie można przekazywać do osoby odpowiedzialnej za realizację zadania w Starostwie Powiatowym  - Referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Wojciech Bilski.

Starosta Sępoleński udostępnia listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa z terenu powiatu sępoleńskiego w 2019 roku [PDF]

Pobierz załącznik:
Wojciech Bilski - Referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top