Regulamin

Regulamin portalu informacyjnego kanal10.pl

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu informacyjnego kanal10.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Użytkownik publikuje w Portalu wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność - serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez użytkowników.

§ 2. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.
 2. Portal / Serwis - należy przez to rozumieć internetowy portal informacyjny dostępny pod adresem www.kanal10.pl, którego właścicielem jest firma KANAŁ 10, ul. Szkolna 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
 3. Administrator - firma KANAŁ 10 - odpowiedzialna za prowadzenie Portalu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, która może być osobą pełnoletnią oraz osoby niepełnoletnią posiadające zgodę opiekuna bądź przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług portalu kanal10.pl.
 5. Materiały - wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne), publikowane przez Administratora na portalu kanal10.pl.
 6. Komentarze (posty) - treść opinii wyrażonej przez Użytkownika i opublikowanej przez niego na forum portalu kanal10.pl. Post stanowi wyraz indywidualnej opinii Użytkownika i odnosić może się m.in. do publikowanych w Serwisie treści bądź opinii innych Użytkowników.
 7. Profil - miejsce w Portalu, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika;
 8. Nick - podpis wybrany przez Użytkownika dla oznaczenia opublikowanego przez niego Posta.

§ 3. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu

 1. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.

§ 4. Zasady ogólne

 1. Użytkownikowi niedozwolone jest :
  - używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  - obrażanie innych osób,
  - promowania innych stron internetowych,
  - umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  - łamanie ogólnie przyjętych zasad etyki,
  - wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z usług portalu kanal10.pl.

§ 5. Dodawania komentarzy, postów, ogłoszeń.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników (Komentarze, Ogłoszenia itd.). Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu.
 2. Umieszczenie komentarza Użytkownika następuje przy użyciu formularza. Warunkiem zamieszczenia komentarza jest wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza, zaakceptowanie regulaminu oraz przepisanie kodu z obrazka.
 3. Komentarz dodany do konkretnego artykułu powinien dotyczyć tego artykułu.
 4. Administrator nie sprawdza treści komentarzy pod kątem ich bezprawnego charakteru lub bezprawnego charakteru związanej z nimi działalności.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów, odmowy publikacji treści bez podania przyczyny bądź usunięcia treści, które:
  - zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.)
  - propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.)
  - propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.)
  - obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 212 Kodeksu karnego)
  - obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego)
  - zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art.212 Kodeksu karnego )
  - przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.)
  - są bezpośrednimi atakami na inne osoby.
  - zawierają dane osobowe, teleadresowe, numery telefoniczne oraz adresy e-mailowe osób postronnych.
  - zawierają odnośniki do innych stron internetowych (tylko w przypadku ewidentnego reklamowania bez zgody redakcji)
  - nie dotyczącą tematu artykułu, pod którym zostały zamieszczone
 6. Niezależnie od postanowień powyższych Administrator ma prawo do usuwania komentarzy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych poniżej okoliczności:
  - Administrator otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiego komentarza,
  - Administrator otrzyma na adres mailowy wiarygodną informację o bezprawnym lub bezpodstawnym charakterze komentarzy z ich wskazaniem (w tym: podaniem nicku autora, daty i godziny publikacji) oraz podanie tytułu artykułu, pod którym komentarze zostały zamieszczone. Administrator na usunięcie ma 14 dni.
 7. Administrator nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich komentarza.
 8. Administrator nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego przez Użytkownika komentarza.
 9. Użytkownicy dodają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal kanal10.pl nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do autoryzacji nadsyłanych komentarzy.

§ 6. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Użytkownik przesyłający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administratora, innych Użytkowników bądź osób trzecich.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć/filmów lub osobistego wizerunku tych Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który przesłał do Portalu kanal0.pl sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
 5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Portalu.
 6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).
 7. Administrator ma obowiązek udostępnić podane przez Użytkownika dane osobowe (w tym w szczególności IP komputerów, z których się logował lub przesyłał teksty) na żądanie uprawnionych organów (sądu, prokuratury, policji).
 8. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

§ 7. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
Top