Praca w sępoleńskiej policji czeka na Ciebie - ponowny nabór (OGŁOSZENIE)

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór na stanowisko zaopatrzeniowca Zespołu Administracyjno-Gospodarczego. Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej, na stronie BIP KPP w Sępólnie Krajeńskim w zakładce - Praca w Policji oraz telefonicznie pod numerem 052 389 02 09.

Ogłoszenie nr: 4/2019

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim

Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim poszukuje kandydatek/kandydatów
na stanowisko: zaopatrzeniowiec Zespołu Administracyjno-Gospodarczego
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Powiatowa Policji
w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 8
89-400 Sępólno Krajeńskie

Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy będzie należało:
1. Prowadzenie ewidencji pomocniczej w zakresie: sprzętu techniki policyjnej, sprzętu kwaterunkowo – biurowego, sprzętu p-poż, sprzętu techniki biurowej, druków i formularzy akcydensowych, sprzętu sportowego i szkoleniowego, sprzętu żywnościowego i środków żywności , przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, środków higieny osobistej, psów służbowych, środków ochrony indywidualnej,
2. Prowadzenie ewidencji pomocniczej i magazynowej, rozchodu sprzętu i materiałów dla jednostki w zakresie: prowadzenia prowadzenie ksiąg i kart przychodowo – rozchodowych, porównania stanów z ewidencją główną.
3. Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów biurowych , druków i środków czystości oraz środków ochrony indywidulanej,
4. Zlecenie zadań naprawczo – konserwacyjnych po uzgodnieniu z Wydziałem Zaopatrzenia Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy,
5. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych KPP w Sępólnie Krajeńskim,
6. Zapewnianie właściwego stanu technicznego i sanitarnego obiektów służbowych KPP w Sępólnie Krajeńskim i ich wyposażenia ( w tym PDOZ) ,
7. Realizacja zadań obronnych w zakresie logistycznym,
8. Przyjmowanie wniosków i sporządzenie list i wypłat należności funkcjonariuszy,
9. Prowadzenie spraw związanych z podatkami od nieruchomości.
10. Prowadzenie ewidencji posiadanych alkotestów i mierników prędkości oraz dopilnowanie terminowego ich wzorcowania,
11. Wypisywanie delegacji dla policjantów oraz pracowników cywilnych KPP w Sępólnie Krajeńskim.
12. Koordynowanie prac i spraw związanych z wybrakowaniem sprzętów KPP w Sępólnie Krajeńskim oraz podległego Posterunku Policji w Więcborku oraz inwentaryzacją składników majątkowych KPP w Sępólnie Krajeńskim.
13. Naliczanie ryczałtów i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy KPP w Sępólnie Krajeńskim.
14. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących dot. dopłaty za brak mieszkania, dopłaty za remont lokalu mieszkalnego, pomocy finansowej na zakup mieszkania lub budowy domu dla policjantów
15. Prowadzenie książek obiektów budowlanych i dokumentacji obiektów.
16. Zaopatrywanie, ewidencjonowanie, wydawanie i ostateczne rozliczanie bloczków mandatów karnych oraz rozliczanie formularzy nałożonych przez policjantów KPP w Sępólnie Krajeńskim, jako referent gospodarki mandatowej.
17. Prowadzenie ewidencji pieczęci i referentek będących na stanie KPP w Sępólnie Krajeńskim.
18. Archiwizuje dokumentację będącą na stanie zajmowanego stanowiska i przekazuje całość materiałów do składnicy akt Policji w KPP Sępólno Krajeńskie.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym, przekraczając połowę dobowego czasu pracy, nie związana z wysiłkiem fizycznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy. Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy typu faks, kserokopiarka, niszczarka, materiały biurowe. Bariery architektoniczne: praca na drugim piętrze, brak windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanych toalet, drzwi wejściowe i wewnętrzne o nieodpowiedniej szerokości. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Niezbędne:
- wykształcenie: średnie
- doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
- szczególne wymagania: poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydane przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),

Pozostałe wymagania niezbędne: - biegła umiejętność obsługi komputera
- umiejętność organizacji pracy własnej
- komunikatywność
- umiejętność współpracy
- umiejętność stosowania przepisów w praktyce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie/staż pracy
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydane przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412).

Termin składania dokumentów:  20.05.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 8
89-400 Sępólno Krajeńskie

Inne informacje:
Wynagrodzenie: 2845 zł brutto (ze wszystkimi składnikami uposażenia)

Metody i techniki selekcji:
I etap selekcji:
- analiza merytoryczna aplikacji (zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w KPP w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30.05.2013 r., upubliczniony na BIP w KPP w Sępólnie Krajeńskim);
II etap selekcji:
- test kompetencyjny (sprawdzenie wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania);
III etap selekcji:
- rozmowa kwalifikacyjna (nie stawienie się w wyznaczonym terminie na rozmowę oznacza rezygnację z dalszego postępowania kwalifikacyjnego).
Zakres zagadnień obowiązujących na teście kompetencyjnym:
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie podstaw dot. funkcjonowania Policji, struktury organizacyjnej, hierarchii służbowej, mieszkań funkcjonariuszy Policji (Dz. U. z 2019 roku poz. 161 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60) w zakresie wydawania decyzji administracyjnych
- rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 192, 1279 oraz z 2018 r. poz. 241, z 2019 r. poz. 633)
- rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1130, z 2014 r. poz. 1291 oraz z 2019 poz. 565)
- rozporządzenia z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 864 oraz z 2014 r. poz. 1242, z 2018 r. poz. 206, z 2019 r. poz. 414)

Obszary badane podczas rozmowy kwalifikacyjnej (III etap selekcji) będą obejmowały:
- kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku,
- umiejętność formułowania wypowiedzi,
- motywację do podjęcia pracy,
- autoprezentację kandydata,

UWAGA!

Proszę uważnie przeczytać informację o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
1. Koniecznie proszę umieścić w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, zespół, nr ogłoszenia).
2. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone DATĄ I CZYTELNYM PODPISEM. Oferty należy składać w Komendzie Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim w zamkniętych kopertach oraz zaznaczyć jakiego ogłoszenia dotyczy (stanowisko, zespół, nr ogłoszenia).
3. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego), przesłane mailem, niekompletne, uchybiające wymogom formalnym oraz nie zawierające nazwy stanowiska i komórki organizacyjnej nie będą rozpatrywane. Kandydaci niezakwalifikowani do procesu rekrutacji z w/w przyczyn nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie.
5. Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jest pozytywne zakończenie postępowania sprawdzającego, skutkujące wydaniem kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.
6. Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim nie ponosi odpowiedzialności za niekompletną lub wadliwą treść ogłoszenia w przypadku jego kopiowania przez podmioty zewnętrzne i umieszczania na innych niż niniejszy portalach internetowych.
7. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowisko w przeprowadzanym naborze.
8. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, przynależność związkową, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dane osobowe - klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
* Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
* Kontakt do inspektora ochrony danych: Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
* Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
* Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich stosowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesyłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
* Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO
* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

KPP Sępólno Krajeńskie

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top