KANAŁ 10

Całodobowa internetowa transmisja on-line z kościoła parafialnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim. Porządek nabożeństw w kamieńskiej kolegiacie: niedziela - godz. 7:30, 9:30, 11:00 (suma), 18:00;  dni powszednie - godz. 9:00, 18:00. W związku z pandemią koronawirusa zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego bezpośredniego przekazu i do pozostania w domu.

Ogłoszenia duszpasterskie - IV niedziela Wielkiego Postu, 22.03.2020 r.

1. Od ponie­dział­ku, codzien­nie w dni powsze­dnie w Kole­gia­cie pół godzi­ny przed Mszą św. wie­czor­ną, odbę­dzie się wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, na zakoń­cze­nie połą­czo­ne z wyśpie­wa­niem Supli­ka­cji w inten­cji rychłe­go zakoń­cze­nia roz­prze­strze­nia­nia się epi­de­mii kor­na­wi­ru­sa.

2. W śro­dę obcho­dzi­my uro­czy­stość ZWIASTOWANIE PAŃSKIE. Jest to jed­no­cze­śnie Dzień Świę­to­ści Życia oraz Dzie­ła Ducho­wej adop­cji dziec­ka poczę­te­go. W tym dniu pod­czas Mszy św. wie­czor­nej w Kole­gia­cie będzie moż­li­wość pod­ję­cia Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Chęt­nych gorą­co zapra­sza­my.

Kar­ty zgło­sze­nio­we pod­ję­cia Ducho­wej Adop­cji, do ich wypeł­nie­nia, moż­na ode­brać dzi­siaj w zakry­stiach kościo­łów.

W związ­ku z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa w Pol­sce i pan­de­mią na świe­cie w tym dniu uro­czy­ście po Mszach św. zawie­rzy­my naszą Ojczy­znę Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny.

3. Dotych­cza­so­wy zwy­czaj wza­jem­nej pomo­cy kapłań­skiej w spo­wie­dzi św. wiel­ka­noc­nej, w deka­na­tach, ze wzglę­du na trwa­ją­cą pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, nie będzie w tym roku moż­li­wy do zre­ali­zo­wa­nia, dla­te­go zachę­ca­my, by wier­ni już przy­stę­po­wa­li do spo­wie­dzi św. wiel­ka­noc­nej, któ­rej słu­cha­my codzien­nie pół godzi­ny przed Msza­mi św.

4. W związ­ku z powyż­szym odtąd w Kole­gia­cie będzie spra­wo­wa­na tyl­ko jed­na Dro­ga Krzy­żo­wa w piąt­ki o godz.17:30, a w tym roku odwo­łu­je­my rów­nież Dro­gę Krzy­żo­wą uli­ca­mi nasze­go mia­sta. Pro­si­my o wyro­zu­mia­łość.

5. Infor­mu­je­my tak­że, że Msze św. pogrze­bo­we spra­wo­wa­ne będą tyl­ko dla naj­bliż­szej rodzi­ny (do 50 osób w koście­le) bez wpro­wa­dza­nia trum­ny do kościo­ła, a w minio­nym tygo­dniu do naszej kapli­cy przed­po­grze­bo­wej zosta­ły zaku­pio­ne dwie nowe bocz­ne ław­ki z prze­zna­cze­niem dla naj­bliż­szej rodzi­ny zmar­łych.

6. W zakry­stiach kościo­łów pro­si­my ode­brać kolej­ne nume­ry pre­nu­me­ro­wa­nych cza­so­pism reli­gij­nych. Moż­na rów­nież nabyć w cenie 15,00 zł., na ten czas przy­dat­ne do domo­we­go roz­wa­ża­nia Dro­gi Krzy­żo­wej, modli­tew­ni­ki „Miłość na śmierć nie umie­ra”.

W związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa ist­nie­je real­ne ryzy­ko, że wpły­wy finan­so­we para­fii znacz­nie male­ją. W tym trud­nym cza­sie zachę­ca­my wier­nych do wspie­ra­nia swo­jej para­fii, doda­jąc, że jest to tak­że reali­za­cja V. przy­ka­za­nia kościel­ne­go.

– W związ­ku pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa wie­le osób zde­cy­do­wa­ło się sko­rzy­stać z dys­pen­sy od fizycz­ne­go uczest­nic­twa w Mszy Świę­tej.

– Pamię­taj­my o koniecz­no­ści wspar­cia nasze­go Kościo­ła i naszych księ­ży, któ­rzy na co dzień posłu­gu­ją nam sakra­men­ta­mi i swo­ją obec­no­ścią! Kosz­ty remon­tów, ogrze­wa­nia, samo­dziel­ne odpro­wa­dza­nych skła­dek eme­ry­tal­nych, kosz­ty wyna­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków para­fial­nych itp. wbrew obie­go­wym opi­niom czę­sto zabie­ra­ją więk­szość dat­ków, a w obec­nej sytu­acji nasze wspar­cie jest szcze­gól­nie waż­ne.

Infor­mu­je­my, że numer kon­ta jest dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i to tam nale­ży kie­ro­wać prze­lew. Wska­za­nie celu np. „daro­wi­zna na cele kul­tu reli­gij­ne­go”, umoż­li­wia uzy­ska­nie zwol­nie­nia podat­ko­we­go do wyso­ko­ści 6% rocz­ne­go docho­du.

Nr kon­ta: 24 8162 0003 0000 2424 2000 0010

red / parafiakamien.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top